Текстови / Texts

Дизајн

…Међу његовим радовима појављује се једна посебна област. То су пројекти настали тамо где се професионална савест не мири са визуелном неписменошћу света који је око нас. То су решења која не требају никоме, која није нико наручио. Али Јелесијевић са истим жаром решава и те задатке које је сам себи поставио. Управо на тим стварима види се количина његовог истраживачког духа. Непристајање – то је јединица мере која се види у свим тим графичким акробатикама. Ова промоција сопственог енергетског набоја јесте легитиман чин побуне која се манифестује конкретним решењима…

…Под називом АРТИКОН, аутор је у конструктивистичком маниру представио тридесет азбучких слова са припадајућим графизираним регистром асоцијативних речи и геометријских облика. Поштујући приципе задатог историјског стила, аутор је направио праву креативна параду која у црно белој техници демонстрира визуалитет највиших стандарда. Свака од азбучних фонема је заправо коначна слика за себе али све заједно показују оно што јесте принцип свих великих система. То је унутарња кохезија која повезује све ове радове и чини их сугестивним делом изванредног графичког низа.

Уместо закључка, сматрам важним да се Јелесијевић Слободан подржи у својој мисији. Ја је препознајем, јер то je простор кроз који су прошли сви они који мисле да треба да гледају даље. Тренутак у ком нам се све ово дешава, јесте пролазна тачка у којoj смо се затекли случајно. Праве вредности имају ту срећу да се појаве. Свеједно је када. Сада или После.

Радомир Вуковић, март 2009.

Сликарство

…Хумор и ведрину из наслова налазимо у овим сликама јасних и живих боја које попут ребуса са бројним ликовима и симболима маме нашу пажњу. Сликарство Јелесијевића је наративно, а радове сачињава мноштво мањих “прозора” од којих је сваки слика за себе која садржи неки лик, предмет, пејзаж, симбол, изведен прецизно и минуциозно. Читаве целине имају надреално дејство будећи у гледаоцу мноштво асоцијација и маштарија. Најчешће се на овим сликама појављује портрет жене, понекад акт, делови тела: око, ухо, уста, птице и агресивне животиње, куће, бродови, сидра, звезде, облаци, планете и шта све не. Ови својеврсни мозаици сличица и зачудних призора склапају се у нашој свести као приче невероватних обрта и провокативности.

Андреј Тишма, Нови Сад, 2003.
…Мноштво мотива дају овом сликарству карактер наративности, а колорит живих боја светлих тонова чини да ове слике остављају утисак ведрине, оптимизма, готово дечје радости. Сликарски поступак Слободана Јелесијевића је мунициозан. Јасно нацртана форма, прецизно осликан сваки детаљ, уз неочекивану комбинацију мотива приближавају га оној струји надреализма коју је у историји сликарства најавио Анри Русо а наставили Рене Маргит, Ив Танги и други.

Магијом која се напаја на изворима сопствене маште, Слободан Јелесијевић од реалног ствара иреално, од дескриптивног магично, спајајући два света ствара трећи пун неочекиваних обртаја и бескрајне комбинаторике…

Милица Тодоровић, Ниш, 2003.

Design

…Among his works one particular realm appears. Those are projects created where the professional conscience does not come to terms with visual illiteracy of the world around us. Those are solutions that no one needs, that no one ordered. However, with the same vigor Jelesijevic resolves the tasks he set for himself. Exactly in these matters one can see the expanse of his exploratory spirit. Dissent- that is the unit of measure that is seen in all these graphic acrobatics. This promotion of its own energy charge is a legitimate act of rebellion manifested by concrete solutions…

…Under the name ARTIKON, in the constructivist manner the author has presented thirty Cyrillic letters with corresponding graphitized register of associative words and geometric shapes. Respecting principles of given historical style, the author has made ​​the right creative parade which in black and white technique demonstrates the visuality of highest standards. Each Cyrillic phoneme is actually the final image for itself, but all together show what is the principle of all major systems. It is the internal cohesion which connects all these works and makes them a suggestive part of the extraordinary graphic string.

Instead of a conclusion, I consider it important that Jelesijević Slobodan is supported in his mission. I recognize it, because that is the scope through which all those who think they need to look further have passed through. The moment in which all this is happening to us, is the passing point at which we have found ourselves by accident. The true values ​​are fortunate enough to show up. It does not matter when. Now or Later.

Radomir Vukovic, March, 2009

Painting

…Humor and serenity of titles is what we find in these images of clear and vibrant colors that like a rebus attract our attention with numerous characters and symbols. Jelesijevic’s painting is narrative, and his works consist of numerous small “windows” out of which each represents an image for itself containing a figure, object, landscape, symbol, executed precisely and minutely. Entire units have a surreal effect of awakening a multitude of associations and fantasies in a viewer. Most often in these paintings portrait of a woman appears, sometimes nude, body parts: eyes, ears, mouth, birds and aggressive animals, houses, boats, anchors, stars, clouds, planets, and whatnot. These unique mosaics of images and wondrous scenes are assembled in our consciousness as stories of incredible twists and provocativeness.

 Andrej Tisma, Novi Sad, 2003
…A variety of motifs give to this painting the character of narrativity, and vivid colors coloring of bright tones make these images to leave an impression of cheerfulness, optimism, almost children’s joy. Slobodan Jelesijevic’s painting technique is fastidious. Clearly delineated form, every detail accurately depicted, with the unexpected combination of motifs, bring him closer to that stream of surrealism that was announced in the history of painting by Henri Rousseau and continued by Rene Magritte, Yves Tanguy and others.

Using the magic that is supplying at the sources of his own imagination, Slobodan Jelesijevic creates surreal out of real, out of descriptive magical, and merging the two worlds he creates a third one, full of unexpected revolutions and infinite combinatorics…

Milica Todorovic, Nis, 2003